بیانیه بیش از ۲۰۰ استاد تمام دانشگاه‌ در حمایت از مسعود پزشکیان / اسامی

بیانیه بیش از ۲۰۰ استاد تمام دانشگاه‌ در حمایت از مسعود پزشکیان / اسامی

ردیف

عنوان

نام

نام خانوادگی

رشته تخصص

رتبه علمی

دانشگاه

1

دکتر

معصومه

ابتکار

علوم پزشکی

استاد تمام

تربیت مدرس

2

دکتر

رضا

ابراهیمی

هوافضا

استاد تمام

خواجه نصیرالدین طوسی

3

دکتر

کارن

ابری نیا

مهندسی مکانیک

استاد تمام

تهران

4

دکتر

محمدرضا

ابوطالبی

مهندسی مواد

استاد تمام

علم و صنعت

5

دکتر

محمد

اتوکش

مهندسی انرژی

استاد تمام

صنعتی شریف

6

دکتر

مهدی

احسان

مهندسی برق

استاد تمام

صنعتی شریف

7

دکتر

وحید

احمدی

برق و الکترونیک

استاد تمام

تربیت مدرس

8

دکتر

محمدباقر

احمدی

علوم

استاد تمام

دانشگاه شیراز

9

دکتر

فرهاد

اردلان

دانشکده فیزیک

استاد تمام

صنعتی شریف

10

دکتر

مجید

ارشاد

دانشکده علوم

استاد تمام

دانشگاه شیراز

11

دکتر

رضا

اسدپور

دامپزشکی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

12

دکتر

الله شکر

اسد الهی

زبان فرانسه

استاد تمام

دانشگاه تبریز

13

دکتر

محمدهادی

اسکندری

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

14

دکتر

رضا

اسلامی فارسانی

علم و مهندسی مواد

استاد تمام

خواجه نصیرالدین طوسی

15

دکتر

جمشید

اسماعیلی

مهندسی عمران

استاد تمام

دانشگاه تبریز

16

دکتر

حسین

اصغرپور گرجی

اقتصاد

استاد تمام

دانشگاه تبریز

17

دکتر

جواد

اطاعت

علوم سیاسی

استاد تمام

شهید بهشتی

18

دکتر

حسین

اعتمادی

مدیریت و اقتصاد

استاد تمام

تربیت مدرس

19

دکتر

محمدتقی

اعلمی

مهندسی عمران

استاد تمام

دانشگاه تبریز

20

دکتر

مهدی

افخمی نیا

زبان فرانسه

استاد تمام

دانشگاه تبریز

21

دکتر

علیرضا

افشاری فر

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

22

دکتر

علی

افضلی کوشا

مهندسی برق د کامپیوتر

استاد تمام

تهران

23

دکتر

نعمت اله

اکبری

اقتصاد

استاد تمام

دانشگاه اصفهان

24

دکتر

مهدی

اله بخشی

مهندسی برق

استاد تمام

دانشگاه شیراز

25

دکتر

مسعود

امامی

مهندسی مواد و متالورژی

استاد تمام

تهران

26

دکتر

رضا

امرالهی

فیزیک و انرژی

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

27

دکتر

فتح الله

امی

مکانیک-هوافضا

استاد تمام

تربیت مدرس

28

دکتر

سید حسین

امیرشاهی

نساجی

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

29

دکتر

محمدحسین

امینفر

مهندسی عمران

استاد تمام

دانشگاه تبریز

30

دکتر

حبیب

امینفر

مهندسی مکانیک

استاد تمام

دانشگاه تبریز

31

دکتر

سعید

اهری زاد

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

32

دکتر

هاشم

اورعی میرزمان

مهندسی برق

استاد تمام

صنعتی شریف

33

دکتر

شهرزاد

ایرانیپور

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

34

دکتر

حسین

آذرنیوند

منابع طبیعی

استاد تمام

تهران

35

دکتر

تقی

آزاد ارمکی

جامعه شناسی

استاد تمام

تهران

36

دکتر

اسماعیل

بابایی

زیست شناسی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

37

دکتر

رضا

باقری

مهندسی مواد

استاد تمام

صنعتی شریف

38

دکتر

محمدعلی

بالافرد

مهندسی برق

استاد تمام

دانشگاه تبریز

39

دکتر

ابوالفضل

برزگر

زیست شناسی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

40

دکتر

سید مهدی

برقعی

مهندسی شیمی و نفت

استاد تمام

صنعتی شریف

41

دکتر

رضا

برهانی

مهندسی عمران

استاد تمام

خواجه نصیرالدین طوسی

42

دکتر

جمال

بروستانی

فیزیک

استاد تمام

دانشگاه تبریز

43

دکتر

صاحبعلی

بلندنظر

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

44

دکتر

محمدبار

بنا شریفیان

مهندسی برق

استاد تمام

دانشگاه تبریز

45

دکتر

مریم

بناییخطیبی

جغرافیا

استاد تمام

دانشگاه تبریز

46

دکتر

داوود

بهبودی

اقتصاد

استاد تمام

دانشگاه تبریز

47

دکتر

محمدباقر

بهشتی

اقتصاد

استاد تمام

دانشگاه تبریز

48

دکتر

حسین

پناهی

اقتصاد

استاد تمام

دانشگاه تبریز

49

دکتر

علی

پورجوادی

شیمی

استاد تمام

صنعتی شریف

50

دکتر

محمدرضا

پورمحمدی

برنامهریزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

51

دکتر

سید محسن

تقوی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

52

دکتر

محمود

تورچی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

53

دکتر

جعفر

توفیقی

مهندسی شیمی

استاد تمام

تربیت مدرس

54

دکتر

محمد

جاویدی

ریاضی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

55

دکتر

شاهین

جعفرآبادی آشتیانی

مهندسی برق-کامپیوتر

استاد تمام

تهران

56

دکتر

میر مصدق

جمالی

مهندسی عمران

استاد تمام

صنعتی شریف

57

دکتر

احمد

جهانگیری

زمین شناسی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

58

دکتر

سید جواد

جواد ازهری

مهندسی برق

استاد تمام

علم و صنعت

59

دکتر

بهرام

جوکا ر

علوم تربیتی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

60

دکتر

مجید

جوهری

نساجی

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

61

دکتر

مسعود

حاج علیلو

مهندسی عمران

استاد تمام

دانشگاه تبریز

62

دکتر

محمد جعفر

حبیب زاده

حقوق

استاد تمام

تربیت مدرس

63

دکتر

سعید

حبیبی

حقوق

استاد تمام

تهران

64

دکتر

محمد

حبیبی پارسا

مهندسی متالورژی

استاد تمام

تهران

65

دکتر

میرجلال

حجازی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

66

دکتر

یوسف

حسنزاده

مهندسی عمران

استاد تمام

دانشگاه تبریز

67

دکتر

علی حسین

حسینخانی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

68

دکتر

محمدرضا

حسین زاده

زمین شناسی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

69

دکتر

سامان

حسینخانی

بیوشیمی

استاد تمام

تربیت مدرس

70

دکتر

سید

حسینی

دامپزشکی

استاد تمام

تهران

71

دکتر

سیدحسین

حسینی

مهندسی برق

استاد تمام

دانشگاه تبریز

72

دکتر

حسین

حسینیان

مهندسی برق

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

73

دکتر

حلیمه

حعنایت

جامعه شناسی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

74

دکتر

پیروز

حناچی

معماری

استاد تمام

تهران

75

دکتر

بهرام

حیدر ی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

76

دکتر

باباله

حیاتی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

77

دکتر

شاهین

حیدری

معماری

استاد تمام

تهران

78

دکتر

خاتمیان

خاتمیان

شیمی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

79

دکتر

علی

خاکی صدیق

مهندسی برق

استاد تمام

خواجه نصیرالدین طوسی

80

دکتر

علیرضا

خاوندی

مهندسی مواد و متالورژی

استاد تمام

علم و صنعت

81

دکتر

سید محمد رضا

خلیلی

مهندسی مکانیک

استاد تمام

خواجه نصیرالدین طوسی

82

دکتر

ضیاءالدین

دائی

ریاضی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

83

دکتر

قادرذ

دشتی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

84

دکتر

حسین

دقیقکیا

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

85

دکتر

رحیم

رحیم بدری

روانشناسی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

86

دکتر

سید آیت اله

رزمجو

زبانهای خارجی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

87

دکتر

جواد

رسایی

علوم پزشکی

استاد تمام

تربیت مدرس

88

دکتر

داود

رشتچیان

مهندسی شیمی

استاد تمام

صنعتی شریف

89

دکتر

علی حسین

رضایان قیه باشی

شیمی

استاد تمام

تهران

90

دکتر

مجید

رضائیبنفشه

جغرافیا

استاد تمام

دانشگاه تبریز

91

دکتر

محمد

رضوانی

مهندسی مکانیک

استاد تمام

دانشگاه تبریز

92

دکتر

احمد

رمضانی سعادت آبادی

مهندسی شیمی

استاد تمام

صنعتی شریف

93

دکتر

محسن

رنانی

اقتصاد

استاد تمام

دانشگاه اصفهان

94

دکتر

اصغر

رنجبری

ریاضی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

95

دکتر

شهربور

روستایی

جغرافیا

استاد تمام

دانشگاه تبریز

96

دکتر

کی.مرث

روشنگر

مهندسی عمران

استاد تمام

دانشگاه تبریز

97

دکتر

جعفر

روشنیان

هوافضا

استاد تمام

خواجه نصیرالدین طوسی

98

دکتر

کاظم

زارع

مهندسی برق

استاد تمام

دانشگاه تبریز

99

دکتر

سیدمجتبی

زبرجد

مهندسی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

100

دکتر

بهروز

ساریصراف

جغرافیا

استاد تمام

دانشگاه تبریز

101

دکتر

مهران

سپهری

مدیریت و اقتصاد

استاد تمام

صنعتی شریف

102

دکتر

سید کمال الدین

ستاره دان

مهندسی برق-کامپیوتر

استاد تمام

تهران

103

دکتر

حمید

سلطانیان زاده

مهندسی برق-کامپیوتر

استاد تمام

تهران

104

دکتر

ناصر

سلطانی

مهندسی مکانیک

استاد تمام

تهران

105

دکتر

سعید

سمنانیان

بیولوژی- علوم پزشکی

استاد تمام

تربیت مدرس

106

دکتر

سیدعلی

سید ابراهیمی

مهندسی مواد و متالورژی

استاد تمام

تهران

107

دکتر

سید مهدی

سید اصفهانی

مهندسی صنایع

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

108

دکتر

سیدمحمد

سیدمحمودی

مهندسی مکانیک

استاد تمام

دانشگاه تبریز

109

دکتر

سید حسین

سیدین

مهندسی مواد و متالورژی

استاد تمام

علم و صنعت

110

دکتر

سعید

شجاعی

فیزیک

استاد تمام

دانشگاه تبریز

111

دکتر

مجتبی

شریعتی نیاسر

مهندسی شیمی

استاد تمام

تهران

112

دکتر

ابراهیم

شعاریان

حقوق

استاد تمام

دانشگاه تبریز

113

دکتر

مسعود

شفیعی

مهندسی برق

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

114

دکتر

بابک

شمشیری

علوم تربیتی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

115

دکتر

فرزین

شهبازی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

116

دکتر

سعید

شیخ زاده نجار

نساجی

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

117

دکتر

موسی

صابر

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

118

دکتر

گودرز

صادقی

فارماکولوژی

استاد تمام

تهران

119

دکتر

کیوان

صادقی

مهندسی مکانیک

استاد تمام

تهران

120

دکتر

حسین

صادقی

مهندسی مکانیک

استاد تمام

تربیت مدرس

121

دکتر

مرتضی

صادقی

مهندسی مکانیک

استاد تمام

دانشگاه تبریز

122

دکتر

مجید

صادقی زاده

ژنتیک

استاد تمام

تربیت مدرس

123

دکتر

رضا

صباغ یزدی

مهندسی عمران

استاد تمام

خواجه نصیرالدین طوسی

124

دکتر

باقر

صدری نیا

ادبیات

استاد تمام

دانشگاه تبریز

125

دکتر

مجتبی

صدیقی

مهندسی مکانیک

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

126

دکتر

سید علی اکبر

صفو ی

مهندسی برق و کامپیوتر

استاد تمام

دانشگاه شیراز

127

دکتر

هوشنگ

طالبی

آمار

استاد تمام

دانشگاه اصفهان

128

دکتر

مهناز

طاهریانفر

دامپزشکی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

129

دکتر

مهرداد

طرفدار حق

مهندسی برق

استاد تمام

دانشگاه تبریز

130

دکتر

محمدجواد

عابدینی

مهندسی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

131

دکتر

محمد

عباسزاده

علوم اجتماعی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

132

دکتر

عباس

عباسی

مهندسی مکانیک

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

133

دکتر

حسین

عباسی نژاد

اقتصاد

استاد تمام

تهران

134

دکتر

حسینعلی

عرب

دامپزشکی

استاد تمام

تهران

135

دکتر

حسین

عربی

مهندسی مواد و متالورژی

استاد تمام

علم و صنعت

136

دکتر

حمید

عریضی

روانشناسی

استاد تمام

دانشگاه اصفهان

137

دکتر

حسین

عسکریان

مهندسی برق

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

138

دکتر

اصغر

عسگری

فیزیک

استاد تمام

دانشگاه تبریز

139

دکتر

سعید

عشقی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

140

دکتر

زهره

عظیمی فر

مهندسی کامپیوتر

استاد تمام

دانشگاه شیراز

141

دکتر

صادق

علیجانی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

142

دکتر

ایاض

عیسیزاده

ریاضی- It

استاد تمام

دانشگاه تبریز

143

دکتر

حسین

غریبی

فیزیک

استاد تمام

تربیت مدرس

144

دکتر

احمد

غلامی

مهندسی برق

استاد تمام

علم و صنعت

145

دکتر

احمد

فاخریراد

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

146

دکتر

حسن

فخر

حقوق

استاد تمام

دانشگاه تبریز

147

دکتر

رضا

فرجی دانا

مهندسی برق

استاد تمام

تهران

148

دکتر

فروهر

فرزانه

مهندسی برق

استاد تمام

صنعتی شریف

149

دکتر

احمد

فهیمی فر

مهندسی عمران

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

150

دکتر

هشام

فیلی

کامپیوتر

استاد تمام

تهران

151

دکتر

وحید

قاسمی

جامعه شناسی

استاد تمام

دانشگاه اصفهان

152

دکتر

کاظم

قاسمی گلعذانی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

153

دکتر

حسینعلی

قبادی

ادبیات فارسی

استاد تمام

تربیت مدرس

154

دکتر

برات

قبادیان

مکانیک کشاورزی

استاد تمام

تربیت مدرس

155

دکتر

عباس

قدیمی

تاریخ

استاد تمام

دانشگاه تبریز

156

دکتر

محمدعلی

قربانی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

157

دکتر

علی

قرقانی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

158

دکتر

ابوالفضل

قنبری

جغرافیا

استاد تمام

دانشگاه تبریز

159

دکتر

احمد

قنبری

مهندسی برق

استاد تمام

دانشگاه تبریز

160

دکتر

قاسم

کاکایی

الهیات

استاد تمام

دانشگاه شیراز

161

دکتر

محمود

کریمی

مهندسی برق و کامپیوتر

استاد تمام

دانشگاه شیراز

162

دکتر

غلامرضا

کریمی

مهندسی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

163

دکتر

هوشنگ

کاتبی

مهندسی عمران

استاد تمام

دانشگاه تبریز

164

دکتر

نورالله

کثیری بیدهندی

مهندسی شیمی

استاد تمام

علم و صنعت

165

دکتر

جابر

کریم پور

ریاضی – It

استاد تمام

دانشگاه تبریز

166

دکتر

عباس

کریمی

حقوق و علوم سیاسی

استاد تمام

تهران

167

دکتر

بهروز

کریمی

مهندسی صنایع

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

168

دکتر

وحید

کریمی پور

فیزیک

استاد تمام

صنعتی شریف

169

دکتر

الهه

کولایی

مطالعات منطقه ای

استاد تمام

تهران

170

دکتر

جعفر

کیقبادی

مکانیک

استاد تمام

دانشگاه تبریز

171

دکتر

جواد

لیاقتدار

برنامه ریزی درسی

استاد تمام

دانشگاه اصفهان

172

دکتر

میررضا

مجیدی

شیمی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

173

دکتر

مهران

محبوبخواه

مهندسی مکانیک

استاد تمام

دانشگاه تبریز

174

دکتر

علی

محقر

مدیریت صنعتی

استاد تمام

تهران

175

دکتر

موسی

محمدپورفرد

شیمی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

176

دکتر

پرویز

محمدزاده

اقتصاد

استاد تمام

دانشگاه تبریز

177

دکتر

رحمت

محمدزاده

معماری

استاد تمام

دانشگاه تبریز

178

دکتر

ابولقاسم

محمدی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

179

دکتر

حسن

محمودزاده

جغرافیا

استاد تمام

دانشگاه تبریز

180

دکتر

حسن

محمودزاده

جغرافیا

استاد تمام

دانشگاه تبریز

181

دکتر

مجید

محمودعلیلو

روانشناسی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

182

دکتر

فیروز

محمودی

روانشناسی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

183

دکتر

هادی

مرادی سبزوار

مهندسی برق-کامپیوتر

استاد تمام

تهران

184

دکتر

بهزاد

مشیری

مهندسی برق-کامپیوتر

استاد تمام

تهران

185

دکتر

احمد

معتمدی

مهندسی برق و الکترونیک

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

186

دکتر

علی

مقاری

شیمی

استاد تمام

تهران

187

دکتر

علی

مقداری

مهندسی مکانیک

استاد تمام

صنعتی شریف

188

دکتر

بیژن

ملایی

مهندسی مکانیک

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

189

دکتر

عباس

ملکی

مهندسی انرژی

استاد تمام

صنعتی شریف

190

دکتر

رمضانعلی

مهدوی نژاد

مهندسی مکانیک

استاد تمام

تهران

191

دکتر

ناصر

مهنا

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

192

دکتر

مجید

موحد

جامعه شناسی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

193

دکتر

ناصر

موحدی نیا

مهندسی کامپیوتر

استاد تمام

دانشگاه اصفهان

194

دکتر

سید مجد الدین

میرحسینی

مهندسی عمران

استاد تمام

صنعتی امیرکبیر

195

دکتر

فرامرز

میرزایی

علوم انسانی

استاد تمام

تربیت مدرس

196

دکتر

مسعود

میرزایی

هوافضا

استاد تمام

خواجه نصیرالدین طوسی

197

دکتر

سید ابراهیم

میرشاه جعفری

برنامه ریزی آموزشی

استاد تمام

دانشگاه اصفهان

198

دکتر

محمدجعفر

ناظم السادات

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

199

دکتر

بابک

نجار اعرابی

مهندسی برق-کامپیوتر

استاد تمام

تهران

200

دکتر

سعدالله

نصیری قیداری

فیزیک

استاد تمام

شهید بهشتی

201

دکتر

شهروز

نعمتی

روانشناسی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

202

دکتر

حسن

نمازی

شیمی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

203

دکتر

یونس

نوراللهی

مهندسی انرژی

استاد تمام

تهران

204

دکتر

علی

نیازی

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

205

دکتر

مهرداد

نیاکوثری

کشاورزی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

206

دکتر

ناصر

نیکوبخت

ادبیات فارسی

استاد تمام

تربیت مدرس

207

دکتر

محمود

نیلی احمدآبادی

مهندسی مواد و متالورژی

استاد تمام

تهران

208

دکتر

مجید

نیلی احمدآبادی

مهندسی کامپیوتر

استاد تمام

تهران

209

دکتر

حبیب

هادیانفرد

علوم تربیتی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

210

دکتر

فرهنگ

هنرور

مهندسی مکانیک

استاد تمام

خواجه نصیرالدین طوسی

211

دکتر

عبدالرضا

واعضی

زمین شناسی

استاد تمام

دانشگاه تبریز

212

دکتر

سیدمجتبی

واعظی

حقوق

استاد تمام

دانشگاه شیراز

213

دکتر

خلیل

ولی زاده کامران

جغرافیا

استاد تمام

دانشگاه تبریز

214

دکتر

محمود

یعقوبی

مهندسی مکانیک

استاد تمام

دانشگاه شیراز

215

دکتر

لطفالهین

یقین

مهندسی عمران

استاد تمام

دانشگاه تبریز

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "بیانیه بیش از ۲۰۰ استاد تمام دانشگاه‌ در حمایت از مسعود پزشکیان / اسامی" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "بیانیه بیش از ۲۰۰ استاد تمام دانشگاه‌ در حمایت از مسعود پزشکیان / اسامی"، کلیک کنید.