عاملان تبلیغ، خرید، فروش، ساخت و تعمیر غیرمجاز سلاح به حبس درجه چهار محکوم می شوند

عاملان تبلیغ، خرید، فروش، ساخت و تعمیر غیرمجاز سلاح به حبس درجه چهار محکوم می شوند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری اکسیداک، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز با مواد این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده 1 مکرر، در تبصره ماده (2) قانون، عبارت «سلاح های آموزشی» به عبارت «سلاح های پی سی پی (pcp) و آموزشی» اصلاح می شود.

بر اساس ماده 2، ماده (ه) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری با قطعات موثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ب- سلاح شکاری با مهمات آن با قطعات موثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات موثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات موثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات با قطعات موثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

تبصره 1- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر  افزایش می یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (17) این قانون قابل اعمال نیست.

تبصره 2- مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات موثر موضوع این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح است.

بر اساس، ماده 3 ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 6- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن را نگهداری حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف – سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات موثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

پ – سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات موثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ت – سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات موثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ث – سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات موثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

تبصره 1 -هر شخص در خصوص، قاچاق، تحصیل، حمل نگهداری، اختفاء، خرید، فروش ساخت متصل کردن قطعات، (مونتاژ) تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه شش محکوم میشود.

تبصره 2- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (17) این قانون، قابل اعمال نیست.

بر اساس ماده 3 مکرر، ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح میشود

ماده 7 مجازات حبس جرایم موضوع مواد (5) و (6) این، قانون علاوه بر مجازات های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید می شود:

الف-در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد.

ب در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات موثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.

پ  در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات موثر آن بیش از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد.

ت -در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار پیش از یک قبضه یا قطعات موثر آن بیش از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد.

ث  در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات موثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.

بر اساس ماده 4، ماده (8) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 8 – هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سردجنگی به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.

بر اساس ماده 5، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (18 مکرر 1) به قانون الحاق می شود:

ماده 18 مکرر 1- وسیله نقلیه حامل غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات موثر از چند قبضه یا بیش از 100 تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از 400 فشنگ آن، یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده (11) و (12) این قانون به میزانی که انفجار آن ها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آرپی جی باشد به نفع دولت ضبط می شود.

نمایندگان با ماده 6 طرح مذکور با 174 رای موافق، 3 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 6؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (18 مکرر (2) به قانون الحاق می شود:

ماده 18 مکرر 2 -هر شخص مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ) تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند به حبس درجه چهار محکوم می شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها، وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می شود.

تبصره- چنانچه جرایم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.

نمایندگان در ادامه با ماده (7) این طرح با 182 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده  7 آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (18) مکرر (3) به قانون الحاق می شود:

ماده 18 مکرر 3- کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم، مذکور به نفع دولت ضبط می شود بیست درصد (20) ارزش ریالی عواید موضوع این قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می یابد تا برای نیرو های عمل کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند.

همچنین نمایندگان به بررسی ماده 8 طرح مذکور پرداختند که با 149 رای موافق، 6 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 8؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (18 مکرر 4) به قانون الحاق می شود:

ماده 18 مکرر 4- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک، محل برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می شود:

1-  سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین بیش از یک، قبضه سلاح گرم سبک خودکار پیش از پنج، قبضه نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و پی جی و سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از ده، قبضه سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از پانزده قبضه

2-  بیش از بیست تیر سلاح های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح  گرم سبک غیرخودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد 11 و 12 این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر. پی. جی باشد.

بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین ماده 9 طرح مذکور را با 155 رای موافق، 2 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 9 آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (18 مکرره) به قانون الحاق می شود:

ماده 18 مکرر 5 – در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است در صورتی که مشخص شود اموال مورد استفاده در جرایم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته، باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم میشود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود.

نمایندگان مجلس در ادامه با ماده (10) این طرح با 166 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 10؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (18 مکرر 6) به قانون الحاق می شود:

ماده 18 مکرر 6 – مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرایم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.

ماده 11 اصلاحی 26/1/1403

نمایندگان همچنین با بررسی ماده (11) طرح مذکور با 174 رای موافق، 2 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 11؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (18 مکرر 7) به قانون الحاق می شود:

ماده 18 مکرر 7 – ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می شود.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "عاملان تبلیغ، خرید، فروش، ساخت و تعمیر غیرمجاز سلاح به حبس درجه چهار محکوم می شوند" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "عاملان تبلیغ، خرید، فروش، ساخت و تعمیر غیرمجاز سلاح به حبس درجه چهار محکوم می شوند"، کلیک کنید.